Пътуванията с цел туризъм с 19 на сто ръст за последното тримесечие

Над 1,302  милиона българи са реализирали туристически пътувания, като броят на пътувалите на възраст 15 и повече години нараства с 18,9% на сто на годишна база, сочат данни на НСИ.

Преобладаващата част от пътувалите с цел туризъм са предпочели България (81,1%), докато 17,1% са пътували само в чужбина, а 1,8% са избрали пътуване и в страната, и в чужбина.

За октомври-декември най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 625.5 хил., или 48% от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 - 44 години – 86,7% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 45 - 64 години е най-голям – 24,3% от всички в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 47,0 и 54,9% от тях.

За разглеждания период като самостоятелни са били регистрирани 1,486 милиона, или 88,4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92,1%, а на тези в чужбина – 67,4%.

С най-голям относителен дял при пътуванията с цел туризъм остават разходите за храна -  39,7%, докато в чужбина най-големи са тези за транспорт – 33,9 на сто.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 172,07 лв. в страната и 545,65 лв. в чужбина през последното тримесечие на миналата година. Разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 167,84 лв. в страната и 1 063,79 лв. в чужбина.

Лайвнюз